اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا عارف

استاد دانشگاه صنعتی شریف و رییس انجمن رمز ایران

ee.sharif.edu/~aref/
arefatsharif.ir

سردبیر

دکتر محمود احمدیان عطاری

استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/m_ahmadian/
mahmoudateetd.kntu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید ابریشمی مقدم

دانشکده مهندسی برق- دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/moghaddam/
moghaddamatkntu.ac.ir

دکتر علی احمدی

دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ahmadiatkntu.ac.ir

دکتر عبدالرسول قاسمی

دانشکده مهندسی کامپیوتر - دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

arghasemiatkntu.ac.ir

دکتر شهریار محمدی

دانشکده مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

profile.kntu.ac.ir/~mohammadi
mohammadiatkntu.ac.ir

دکتر محمدرضا پیغامی

دانشکده ریاضی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/peyghami/
peyghamiatkntu.ac.ir

دکتر حسن حقیقی

دانشکده ریاضی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

profile.kntu.ac.ir/~haghighi
haghighiatkntu.ac.ir

دکتر ابراهیم قربانی

دانشکده ریاضی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/ghorbani/
ghorbaniatkntu.ac.ir

دکتر محمود سلماسی‌زاده

پژوهشکده الکترونیک -دانشکده مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~salmasi/
salmasiatsharif.edu

دکتر ترانه اقلیدوس

دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~teghlidos/
teghlidosatsharif.edu

دکتر محمدحسین شیخی

دانشگاه شیراز

msheikhiatshirazu.ac.ir

دکتر شهریار شاه‌حسینی

دانشگاه علم و صنعت ایران

hshshatiust.ac.ir

دکتر زیبا اسلامی

دانشگاه شهید بهشتی

z_eslamiatsbu.ac.ir

دکتر بابک سیف

دانشکده فنی مهندسی - دانشگاه شاهد

seyfeatshahed.ac.ir