فرایند پذیرش مقالات

مقالات قابل چاپ در نشریه به صورت مقالات کامل پژوهشی می باشد. مقالات ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد و یا در حال داوری باشد. لازم است نسخه الکترونیکی مقاله به  فرمتی که در بخش راهنمای نویسندگان توضیح داده شده است، تهیه گردد و جهت داوری از طریق تکمیل فرم ارسال مقاله در سایت ارسال شود. 

به شرط رعایت اصول زیر، مقاله­ های ارسالی جهت چاپ در نشریه تحت داوری قرار می‌گیرد: فرمت نگارش مقاله برای این نشریه و تعداد صفحات مجاز  که در بخش راهنمای نویسندگان مشخص شده است، به طور کامل رعایت شده باشد. مقاله، کار اصیل پژوهشی نویسنده / نویسندگان است.  هیچ بخشی از مقاله برگرفته شده کامل (کپی) از انتشارات پیشین نیست و در صورت استفاده از مراجع دیگر، اصول اخلاقی نگارش به آن­ها استفاده شده است. مقاله در نشریه داخلی یا خارجی دیگری ثحت داوری نیست. نتایج کلیدی مقاله به زبان دیگری انتشار نیافته است. نویسنده متعهد می شود که تمام نتایج ارایه شده در مقاله درست و مراحل تعریف، اجرا و مستند سازی پژوهش مطابق اصول اخلاقی پژوهشی است.

مقالات جهت داوری به داوران متخصص ارسال میگردد. در پایان، تایید یا رد هر مقاله توسط هیئت تحریریه نشریه انجام خواهد پذیرفت. سردبیر نشریه نتیجه داوری را برای نویسنده عهده‌دار مکاتبات ارسال خواهد نمود

در صورتی که نیاز به تصحیح مقاله باشد، تصحیحات باید منحصرا محدود به موارد ذکر شده باشد. در سایر موارد نویسنده لازم است سردبیر را در جریان هر گونه تغییر و یا تصحیح دیگری قرار دهد. در هر صورت مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده خواهد بود.

نویسندگان و ترتیب اسامی آنها در هیچ مرحله ای قابل تغییر نیست و در صورت تغییر اسامی یا ترتیب آنها، مقاله از ادامه فرایند داوری حذف خواهد شد.

تعداد دقیق نویسندگان به همراه مشخصات کامل نویسندگان در فرم ارسال مقاله باید تکمیل شود. در صورتی که تعداد نویسندگان در فرم ارسال مقاله با تعداد نویسندگان در فایل مقاله متفاوت باشد مقاله بررسی نخواهد شد.
 دانشجویان شاغل به تحصیل که می‌خواهند از افیلیشن و ایمیل دانشگاهی استفاده نمایند، حتما باید پژوهش زیر نظر یک عضو هیات علمی انجام شده باشد که در گروه نویسندگان مقاله نیز قرار داشته باشد.

 

حق کپی:در صورت تایید مقاله، نویسندگان لازم است فرم انتقال حق انتشار آن به "انجمن رمز ایران" را تکمیل و به همراه اصل مقاله ارسال نمایند. نویسندگان لازم است موافقت کتبی دارندگان حق کپی بخشهایی از مقاله که از مراجع و منابع دیگر نسخه‌برداری شده است را دریافت و به ایمیل نشریه ارسال نمایند.